Languages

Declarație de credință

 1. Isus Hristos este Domnul nostru! Credem pe deplin în dumnezeirea și în umanitatea Lui, în nașterea din fecioară, în viața fără păcat, în miracolele făcute în timpul vieții pe pământ, în moartea și în ispășirea prin sângele Lui vărsat pentru umanitate, în învierea Sa din morți, înălțarea în trup la cer și în revenirea Lui pe pământ într-o zi (Matei 1:20; Luca 2:52; Ioan 1:1-4, 14; Coloseni 1:15-20; Evrei 1:1-3; Ioan 1:29; 10:1-18; Romani 5:8; 1 Corinteni 15:1-4; 2 Corinteni 5:21; Galateni 1:4; 1 Petru 3:18; Matei 28:1-20; Marcu 16:1-8; Luca 24:1-53; Ioan 1:20-21:25; 1 Corinteni 15:12-34; Ioan 14:3; Fapte 1:11; 1 Tesaloniceni 4:16; Evrei 9:28; 1 Ioan 3:2; Apocalipsa 1:7).
 2. Credem că Biblia este Cuvântul insuflat de Dumnezeu, fără eroare în manuscrisele originale și credem că ea este autoritatea supremă și finală în doctrină și în practică (Psalmul 19:7-11; 2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20-21).
 3. Credem că toți oamenii se nasc păcătoși, că sunt total depravați și morți în păcatele lor, pierduți și separați de Dumnezeu (Geneza 6:5; Psalmul 51:5; Ieremia 17:9; Romani 3:23; 5:8, 12-21; 7:18; Efeseni 2:1-3).
 4. Credem că mântuirea sau reîmpăcarea cu Dumnezeu este în mod literal lucrarea Lui care vine doar prin pocăința și credința în Domnul Isus Hristos și prin regenerarea (nașterea din nou) făcută de Duhul Sfânt (Ioan 3:18, 14:6; Fapte 4:12; Romani 3:21-26; 1 Timotei 2:5-6, Tit 3.5-7).
 5. Credem că Biserica este adunarea oamenilor născuți din nou prin pocăința și credința în Domnul Isus Hristos, nu o clădire, o instituție sau o organizație. Credem că Biserica este compusă din oameni de orice vârstă, statut social sau grup etnic din întreaga lume (Coloseni 1:24, Evrei 12:23, Petru 5:5, 1 Ioan 2:12-14, 1 Timotei 5:1-2, Apocalipsa 7:9-10).
 6. Credem că există un singur Dumnezeu adevărat, Creator al cerului și al pământului, Care există veșnic în Trei Persoane: Tată, Fiul și Duhul Sfânt (Deuteronom 6:4; Isaia 45:5-6; Isaia 46:9-10; Ioan 17:3; 1 Corinteni 8:4-6; 1 Timotei 2:5; Geneza 1:26; Psalmul 45:6-7; Psalmul 110:1; Matei 3:13-17; Matei 28:17-20; 1 Corinteni 12:4-6).
 7. Credem în învierea din morți în trup și credem în viața veșnică. Doar acei oameni care se întorc de la păcat la Isus Hristos prin credință și cu pocăință vor învia pentru răsplata eternă. Acei oameni care nu se întorc de la păcat la Isus Hristos vor învia pentru pedeapsa veșnică (Matei 25:31-46; Ioan 5:28-29; Fapte 24:15, 2 Tesaloniceni 1:8-10).
 8. Credem în lucrarea prezentă a Duhului Sfânt, prin a Cărui sălășluire creștinul este împuternicit să trăiască o viață sfântă și să trăiască așa cum a trăit Hristos. Toate manifestările și/sau toată împuternicirea dată de Duhul Sfânt se va alinia și se va supune Aceluiaș Duh Sfânt Care vorbește prin Biblie (Romani 12:3-8; 1 Corinteni 12-14; Efeseni 4:1-16).
 9. Credem că a fi creștin înseamnă a fi misionar. Cele două cuvinte sunt sinonime și inseparabile. Toți creștinii, fără excepție, au misiunea de a răspândi cunoașterea și adevărul Evangheliei fiecărui grup de oameni din întreaga lume (Matei 26:13; 28:18-20, Marcu 16:15, Fapte 4:20; 15:20, Coloseni 1:6).
 10. Credem că toate există pentru gloria lui Dumnezeu (Psalmul 148; Proverbe 16:4; Isaia 61:3; Romani 11:33-36; 1 Corinteni 10:31; 2 Corinteni 5:15; Efeseni 1:3-14).
 11. Credem că este o singură Biserică, un singur Trup al lui Hristos, care există prin multe biserici locale în întreaga lume (Rom. 12:5, 1 Corinteni 12:13, 20, Efeseni 2:11-22; 4:4-6, Col. 3:15).
 12. Credem că trebuie să fim foarte primitori și sensibili față de toți oamenii care caută să cunoască mai multe despre Hristos dar fără a ieftini sau dilua mesajul Evangheliei: sângele Său vărsat pentru păcatele noastre, harul Său nemeritat care duce la pocăință și la primirea iertării prin credință și costul uceniciei, așa cum sunt acestea învățate în Biblie (Ioan 8:51; 14:21,24, Romani 6:17, Efeseni 5:15-17, 1 Timotei 6:20, Evrei 4:14, 1 Ioan 2:4-5; 3:24 Apocalipsa 2:26; 3:8).